Andrew Agbaje tutkii kestävyyskunnon merkitystä lasten sydänterveyteen

Andrew Agbaje tekee fysiologian-alan väitöskirjaansa Itä-Suomen yliopiston biolääketieteen yksikössä toteutettavassa Lasten liikunta ja ravitsemus (PANIC) -tutkimuksessa. Andrewn väitöskirja käsittelee kestävyyskunnon ja kehon rasvapitoisuuden yhteyksiä metaboliseen oireyhtymään ja valtimoiden jäykkyyteen lapsuudessa. Metabolisella oireyhtymällä tarkoitetaan valtimotautien riskitekijöiden, kuten keskivartalolihavuuden, kohonneen verenpaineen ja insuliiniresistenssin, kasautumista. Valtimoiden jäykistyminen puolestaan kuvaa ilmiötä, jossa valtimoiden normaali joustavuus vähenee lisäten muun muassa sydämen kuormittumista.

 

Ensimmäisiä tuloksia esiteltiin Liikuntalääketieteen päivillä Helsingissä 2017

Miksi tutkimusta tarvitaan lisää? Vaikka useimmat ovat kuulleet, että hyvä kestävyyskunto on terveyden merkki, useimmissa aikaisemmissa kestävyyskunnon ja valtimotautien riskitekijöiden yhteyksiä lapsilla selvittäneissä tutkimuksissa kestävyyskuntoa on arvioitu submaksimaalisilla testeillä tai erilaisilla kenttätesteillä.

Vaikka näistä testeistä voidaan arvioida myös huippuhapenkulutus (VO2peak), jota pidetään parhaana kestävyyskunnon mittarina lapsilla, arvioinnista aiheutuva virhe mitattuun VO2peak:iin voi olla jopa 40 %.

Lisäksi aikaisemmissa tutkimuksissa kehon kokoa on pyritty kontrolloimaan kehon painoa hyödyntäen, jolloin kestävyyskunnon mittarina on käytetty VO2peak ml / kg / min. Kehon painoon suhteutettu VO2peak:n on kuitenkin osoittettu olevan kykenemätön poistamaan kehon koon vaikutusta VO2max:iin ja se jopa ”yliskaalaa” kestävyyskunnon siten, että se aliarvioi painavampien lasten VO2peak:ia (Loftin ym. 2016). Tämän takia  lapsuuden kestävyyskunnon ja valtimotautien riskitekijöiden väliset yhteydet ja käsitykset perustuvat enemmän tai vähemmän harhaisiin muuttujiin.

Mitä uutta tämä tutkimus tuo? Andrew’n tutkimus  eroaa aikaisemmista tutkimuksista siinä, että PANIC-tutkimuksessa käytetään maksimaalisessa polkupyörätestissä mitattua VO2peak:ia.  Lisäksi tutkimuksessa kehon koko kontrolloitiin hyödyntäen lihasmassaa. Lihasmassaan suhteutettua VO2max:ia pidetään parhaana tapana kehon koon kontrollointiin koska se useimmiten poistaa kehon koon vaikutuksen ja lisäksi lihasmassa on aktiivinen kudos liikunnan aikana ja vastuussa hapenoton kasvusta.

Tutkimukseen osallistu 352 iältään 9-11-vuotiasta lasta. Tutkimuksessa havaittiin, että sekä kehon painoon että lihasmassaan suhteutettu VO2peak oli käänteisesti yhteydessä valtimotautien riskitekijöiden kasautumista kuvaavaan riskipistemäärään, mutta yhteyden voimakkuus oli huomattavasti pienempi kun VO2peak jaettiin lihasmassalla kehon painon sijaan (Kuva 1). Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin VO2peakin:in raja-arvoa, joka oli yhteydessä kohonneeseen valtimotautiriskiin. Tutkimusessa havaittiin suurentunut valtimotautiriski lapsilla, joiden VO2peak oli alle 45 ml per painokilo erottelukyvyn, ollessa melko hyvä.  Lihasmassaan suhteutettu VO2peak ei puolestaan erotellut lapsia joilla oli kohonnut valtimotautiriski arpaa paremmin.

Figure 1_AA_manuscript_1
Kuva 1. Erot valtimotautiriskipistemäärässä hapenottokyvyn viitearvojen mukaan. Ylempi: kehon painoon suhteutettu maksimaalinen hapenottokyky; Alempi: lihasmassaan suhteutettu maksimaalinen hapenottokyky

Mitä tulokset tarkoittavat. Vaikka tutkimuksessa havaittiin, että lapsilla joilla oli parempi VO2peak suhteutettuna lihasmassaan oli myös matalampi valtimotautiriski, yhteydet olivat huomattavasti heikompia kuin kehon painoon suhteutetulla VO2peak:illa. Näiden tulosten valossa heikon kestävyyskunnon merkitystä perinteisten valtimotautien vaaratekijänä on liioiteltu johtuen epäsopivasta tavasta määritellä kestävyyskunto. Nämä havainnot ovat samansuuntaisia aikaisemman samaa aihetta käsitelleen tutkimuksen kanssa (Shaibi ym. 2005; McMurray ym. 2011).

Tutkimus on toteutettu yhteistyössä kansainvälisten yhteistyökumppaneiden Dr. Tim Takkenin (Wilhelminan lastensairaala, University Medical Center Utrecht, Alankomaat) ja Dr. Alan Barkerin (Children’s Health and Exercise Reserach Centre, Exeterin yliopisto, Iso-Britannia) kanssa.

PANIC-tutkimusta ovat rahoittaneen…

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Sosiaali- ja terveysministeriö, KELA, KYS, Sitra, Kulttuurirahasto, Lastentautien tutkimussäätiö, Juho Vainion säätiö, Diabetes-tutkimussäätiö, Yrjö Jahnssonin säätiö, Sydäntutkimussäätiö, Paavo Nurmen säätiö, Kuopion kaupunki, Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö, Paulon säätiö, Jalmari ja Rauha Ahokkaan säätiö, Aarne ja Aili Turusen säätiö, Suomen lääketieteen säätiö, Jenny ja Antti Wihurin säätiö, Suomen kivuntutkimusyhdistys, Olvi-säätiö

 

 

 

 

 

 

Mainokset

Hyvä kunto ja kapea vyötärö suojaavat pitkäaikaissairaiden nuorten valtimoita

Sydän- ja verisuonisairaudet ovat edelleen yksi suurimmista kansansairauksistamme ja merkittävä terveydenhuollon kuormittaja. Valtimotauteihin johtavat epäedulliset muutokset verisuonten rakenteessa ja toiminnassa alkavat usein jo lapsuudessa. Vähäinen liikunta, ylipaino ja huono kestävyyskunto ovat yhdistetty näihin muutoksiin väestöpohjaisissa perusterveissä lapsiaineistoissa. Erityisesti pitkäaikaissairailla ja vammaisilla lapsilla ja nuorilla riski valtimotauteihin saattaa olla kohonnut. Tutkimuksissa on havaittu, että pitkäaikaissairaat ja vammaiset lapset liikkuvat vähemmän, ovat useammin ylipainoisia sekä huonokuntoisempia kuin heidän terveet ikätoverinsa.

Valtimoiden jäykistyminen ja niiden toiminnan häiriöt ovat yksi ensimmäisistä valtimotautien merkeistä. Valtimojäykkyydestä on kirjoitettu enemmän täällä.

Matalan kestävyyskunnon on havaittu olevan keskeinen valtimo- ja aineenvaihduntasairauksien riskitekijä lapsilla, nuorilla ja aikuisilla. Kuten todettua, pitkäaikaissairailla ja vammaisilla lapsilla ja nuorilla kestävyyskunto on usein heikompi kuin normaalisti kehittyvillä lapsilla ja nuorilla. Kuvassa 1. on esitetty pitkäaikaissairaiden ja vammaisten maksimaalisen hapenottokyvyn taso suhteessa väestöpohjaiseen vertailuaineistoon.

Fitness_kuva
KUVA 1. Suhteellinen maksimaalinen hapenottokyky pitkäaikaissairailla ja vammaisilla lapsilla. Lähde: Takken, Bongers,  van Brussel, Haapala, Hulzeboz (2017). ESRD: end-stage renal disease; SB: spina bifida; AP: achondroplacia; ALL: acute lymphoblastic leukemia; JIA: juvenile idiopathic arthritis; OI: osteogenesis imperfecta; CF: cystic fibrosis; CP: cerebral palsy

Tutkimuksia pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten ja nuorten valtimotautiriskiin olevista tekijöistä on vähän ja aikaisemmat tutkimukset ovat olleet hyvin pieniä.

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia kestävyyskunnon, kehon koostumuksen kuvaajien sekä urheiluharrastuksen yhteyksiä valtimojäykkyyteen. Lisäksi tutkimme, onko olemassa kynnysarvo maksimaaliselle hapenottokyvylle ja kehon koostumuksen kuvaajille, jonka ylä- tai alapuolella valtimojäykkyys kasvaa.

Tutkimuksen menetelmät

Tutkimukseen osallistui 140 alankomaalaista pitkäaikaissairasta tai vammaista nuorta. Nuoret oli rekrytoitu mukaan tutkimukseen mm. kuntoutuskeskuksista, Wilhelminan lastensairaalasta sekä erilaisista järjestöistä.

Kestävyyskunto mitattiin joko polkupyöräegrometrilla (esimerkiksi kaikki sydänlapset ja -nuoret), juosten tehdyllä sukkulajuoksutestillä tai pyörätuolilla tehdyllä sukkula-ajotestillä. Riippumatta testaustavasta, tutkittavilta mitattiin hengityskaasujen vaihto hengityskaasuanalysaattorilla maksimaalisen hapenottokyvyn analysoimiseksi. Kehon koostumusta varten mitattiin vyötärönympärys, kehon rasvaprosentti sekä painoindeksi. Lisäksi painoindeksi ja vyötärönympärys ikä- ja sukupuolistandardoitiin Alankomaalaisen väestöaineiston perusteella. Urheiluharrastukseen osallistumisen tutkimiseksi tutkimukseen rekrytoitiin säännöllisesti, vähintään kahdesti viikossa, urheiluseuran harjoituksiin osallistuvia nuoria. Valtimoiden jäykkyys mitattiin kajoamattomalla Arteriograph-laitteella (Kuva 2). Myös valtimojäykkyys ikä- ja sukupuolistandardoitiin yli 3300 keskieurooppalaisen lapsen ja nuoren aineistoon perustuvien viitearvojen perusteella.

wp_20161107_006
KUVA 2. Arteriograph-laite, jota käytettiin valtimojäykkyyden mittaamiseen. Kuva: Eero Haapala

Tulokset

Tutkimukseen osallistuneesta nuoresta 17 oli sydänsairaus, neljällä keuhkosairaus, 10 aineenvaihdunnan sauraus, 11 ortopedinen vamma, 82 hermolihasjärjestelmän sairaus tai vamma, kuudella immunologinen tai hematologinen sairaus, kolmella syöpä ja seitsemällä epilepsia.

Tutkimuksessa havaittiin, että matalampi maksimaalinen hapenottokyky oli yhteydessä jäykempiin valtimoihin. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että nuorilla, joiden maksimaalinen hapenottokyky oli alle 35 mL/kg/min oli myös jäykemmät valtimot kuin muilla nuorilla. Suhteutettuna viitearvoihin, hapenottokyky 35 mL/kg/min on jonkin verran väestön keskimääräistä hapenottokykyä matalampi (Kuva 3). Toisin sanoen, välttyäkseen kohonneelta valtimojäykkyydeltä, ei tarvitse olla huippu-urheilija, vaan jo keskimääräinen hapenottokyky näyttäisi olevan valtimoille eduksi.

Fitness2-kuva
KUVA 3. Maksimaalisen hapenottokyvyn vertailuarvot iän ja sukupuolen mukaan. Vasemmalla pojat, oikealla tytöt. Lähde: Takken, Bongers, van Brussel, Haapala, Hulzebos (2017).

Tutkimuksessa myös pidempi vyötärönympärys oli yhteydessä jäykempiin valtimoihin. Vastaavanlaista yhteyttä ei havaittu painoindeksillä tai rasvaprosentilla. Lisäksi vyötärönympärys joka ylitti 73 cm oli yhteydessä kohonneeseen valtimojäykkyyteen. Suhteutettuna Alankomaiden väestötietoihin, tämä tarkoittaa sitä, että jo nuorten keskimääräinen vyötärönympärys oli yhteydessä kohonneeseen valtimojäykkyyteen.

Urheiluharrastukseen osallistumisella ei tässä tutkimuksessa ollut yhteyttä valtimojäykkyteen.

Johtopäätökset

Riittävän liikunta ja terveellinen ruokavalio luovat pohjan myös pitkäaikaissairaiden ja vammaisten nuorten valtimoterveydelle. Tämän tutkimuksen tulokset tukevat aikuisilla tehtyjen tutkimusten tuloksia siitä, että on tärkeää olla olematta huonossa kunnossa. Kohtuullisesti kuormittava ja rasittava liikunta on käytännössä ainoa tapa parantaa kestävyyskuntoa. Liikunta onkin tärkeää kaikille, mutta erityisesti niille joilla on pitkäaikaissairauksia. Urheiluharrastuksella ei kuitenkaan ollut yhteyttä valtimojäykkyyteen. Näyttäisi siltä, että urheiluharrastus, joka toistuu vain muutaman kerran viikossa, ei yksinään tarjoa riittävää valtimoiden toimintaa ja rakennetta edistävää kuormitusta.

Tässä tutkimuksessa jo väestön keskimääräistä vyötärönympärystä vastaava vyötärön mitta oli yhteydessä kohonneeseen valtimojäykkyyteen. Toisaalta painoindeksillä tai rasvaprosenttilla ei vastaavaa yhteyttä havaittu. Havaintomme eivät ole aivan uniikkeja, sillä suuressa israelilaistutkimuksessa sydäntautikuolleisuus lisääntyi 40 vuoden seurannan aikana, jos painoideksi oli ollut normaalipainon ylärajoilla tai korkeampi teini-iässä.  Tarvitaan kuitenkin lisää kehon koostumuksen ja terveyden kuvaajien raja-arvoja selvittäviä tutkimuksia, ennen kuin näistä tuloksista voi antaa väestötason suosituksia lasten ja nuorten terveydenedistämisen tueksi.

Artikkeli ”The associations of cardiorespiratory fitness, adiposity and sports participation with arterial stiffness in youth with chronic diseases or physical disabilities” julkaistiin European Journal of Preventive Cardiology -lehdessä. Artikkelin kirjoittaja-versio on löydettävissä täältä.