Nyt on #aivoviikko – Lasten aivot hyötyvät liikkeestä ja terveellisestä ruuasta

Aivoviikolla kampanjoidaan koko väestön aivoterveyden puolesta: miten ainutkertaisesta pääomastaan voi pitää huolta ja samalla pyrkiä torjumaan muistisairauksia. Tärkeä viesti on, että pienilläkin valinnoilla on merkitystä ja jokaisella on avaimet omaan muistiterveyteensä. Vuonna 2016 Aivoviikon teemana on Aivoterveyttä läheltä (www.muistiliitto.fi).

Aivoviikko

Aivoista, muistista, muistamattomuudesta sekä aivojen terveydestä puhuttaessa puhutaan usein keski-ikäisten sekä ikääntyneiden aivojen terveydestä. Aivojen terveyttä tukevat tottumuksen sekä aivojen terveyden juuret ovat kuitenkin jo lapsuudessa. Aikuisilla ylipainon, metabolisen oireyhtymän, tyypin 2 diabeteksen, huonon fyysisen kunnon, passiivisen elämäntavan sekä epäterveellisen ruokavalion on havaittu olevan yhteydessä suurentuneeseen dementian riskiin. Myös lapsilla nämä samat tekijät on yhdistetty heikompiin tuloksiin kognitiivisissa testeissä sekä huonompaan menestymiseen koulussa. Lisäksi joissain tutkimuksissa on havaittu, että fyysisesti passiivinen elämätapa saattaa vaikuttaa negatiivisesti lasten aivojen toimintaan sekä rakenteisiin. Lapsuudessa, kun aivojen kehitys on nopeaa, elintavoilla voi olla merkittävä rooli aivojen terveyden tukemisessa. Tässä kirjoituksessa on lyhyesti kuvattu keskeisin tutkimusnäyttö ylipainon, kardiometabolisten riskitekijöiden ja aktiivisen elämäntavan yhteyksistä lasten ja nuorten aivoihin, kognitioon ja oppimiseen.

Ylipaino, aivot ja kognitio

Lasten ylipaino on lisääntynyt merkittävästi kuluneiden 20-vuoden aikana (59). Ylipainoisten lasten osuus vaihtelee huomattavasti eri maissa ja Yhdysvalloissa yli 30 % lapsista on ylipainoisia tai lihavia (59). Euroopassa ylipainoisten lasten osuus vaihtelee Alankomaiden ja Sveitsin 10 %:sta Espanjan, Kreikan ja Italian 30–40 %:iin (39, 78). Suomessa lasten ylipainon yleisyyden arvioidaan olevan 10–20 % (23, 80).

Ylipainon yhteyksistä aivojen rakenteisiin tai toimintaan lapsilla tiedetään toistaiseksi melko vähän. Lihavuuden on kuitenkin havaittu olevan yhteydessä hitaampaan reaktioaikaan ja vastaustarkkuuteen tarkkaavaisuutta vaativissa kognitiivisissa testeissä sekä heikompiin tarkkaavaisuuteen ja toiminnan säätelyyn liitettyihin aivojen aktivaation kuvaajiin (44, 45). Lisäksi alustavissa tutkimuksissa on havaittu normaalipainoisilla nuorilla olevan paksumpi otsalohkon aivokuori inhibitiolle keskeisillä alueilla, ehyemmät hermoradat sekä paremmat kognitiiviset toiminnot verrattuna ylipainoisiin nuoriin (84).

Myös tutkimuksissa, joissa ei ole tutkittu suoraan aivojen toimintaa tai rakenteita, on havaittu, että toiminnanohjaus, johon sisältyy kyky keskittyä, muuttaa joustavasti toimintaansa sekä lyhytkestoiseen muistiin painaminen ja muistettavan asian muokkaaminen muistissa, olevan heikommin kehittynyt ylipainoisilla lapsilla verrattuna normaalipainoisiin lapsiin (61). Lisäksi joidenkin tutkimusten mukaan korkeampi kaksienergiaisella röntgensädeabsorbtiometrialla (DXA) mitattu rasvaprosentti on yhteydessä heikompaan kognitiiviseen kontrolliin ja koulumenestykseen 7–10-vuotiailla lapsilla (44, 48).

Olemme myös omassa, Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimuksen aineistoon perustuvassa tutkimuksessamme havainneet, että lapset, jotka kuuluivat ylimpään tai alimpaan DXA:lla mitatun koko kehon rasvaprosenttin sukupuolispesifiin kolmannekseen, suorituivat heikommin päättelykykytehtävässä kuin ne lapset, jotka kuuluivat keskimmäiseen kolmannekseen (32). Tutkimuksessamme havaitsimme kuitenkin myös, että ylimpään ja keskimmäiseen kolmannekseen kuuluneiden lasten ero päättelykyvyssä selittyi liikuntataitojen eroilla. Tämän tutkimuksen yksi keskeisimpiä tuloksia olikin juuri se, että suuri kehon rasvaprosentti yhdessä huonojen liikuntataitojen kanssa, mutta ei yksin, on yhteydessä heikompaan päättelykykyyn erityisesti pojilla.

Useissa tutkimuksissa on tarkasteltu myös ylipainon tai lihavuuden yhteyttä koulumenestykseen. Useimmat näistäkin tutkimuksista ovat havainneet ylipanon olevan yhteydessä heikompaan koulumenestykseen lapsilla ja nuorilla (8, 27, 43), mutta kaikki tutkimukset eivät tue tätä käsitystä (6). Bisset ym. (6) havaitsivat, että alipaino, ei ylipaino, heikensi koulumenestystä 4–7-vuotiailla lapsilla. Lisäksi tutkimuksissa on havaittu, että ylipainon ja heikomman koulumenestyksen yhteyttä saattavat selittää perheen sosioekonomiset tekijät (15) sekä ylipainoon liittyvä kiusaaminen (52). Yhdessä pitkittäistutkimuksessa on lisäksi havaittu, että ylipaino ei ole kausaalisesti yhteydessä heikkoon kognitioon (1).

Kardiometaboliset riskitekijät, aivot ja kognitio

Ylipainoon ja lihavuuteen liittyy usein sydän- ja verisuonitautien riskitekijöiden, kuten kohonneen verenpaineen, epäedullisten veren rasva-arvojen sekä insuliiniresistenssin, kasautuminen. Näillä riskitekijöillä on havaittu olevan epäedullinen vaikutus aivojen terveyteen ikääntyneillä, mutta alustava tutkimusnäyttö on antanut viitteitä siitä, että kohonnut kardiometabolinen riski saattaa heikentää aivoterveyttä ja kognitiivisia toimintoja jo lapsilla ja nuorilla, mutta tutkimusnäyttö on vielä toistaiseksi vähäistä ja tulkinta ongelmallista.

Insuliiniresistenssi ja metabolinen oireyhtymä on yhdistetty pienempiin muistille tärkeiden hippokampusten tilavuuksiin, toiminnaohjaukselle keskeisen etuotsalohkon atrofiaan sekä pienempään valkoisen aineen ratojen yhtenäisyyteen ylipainoisilla nuorilla verrattuna normaalipainoisiin nuoriin (81–83). Tutkimuksissa on myös havaittu, että suurempi hyvän HDL-kolesterolin määrä on yhteydessä parempaan reaktioaikaan tarkkaavaisuutta vaativissa tehtävissä ja että vähintään yhden sydän- ja verenkertoelimistön riskitekijän koholla olo oli yhteydessä paitsi hitaampaan reaktioaikaan myös huonompaan tarkkaavaisuuteen (65). Lisäksi korkeampien tulehdusta kuvaavien tekijöiden (CRP, interleukiini-6 ja valkosolumäärä) on havaittu olevan yhteydessä heikompaan koulumenestykseen 10-vuotiailla lapsilla (26).

Fyysinen aktiivisuus, fyysinen kunto, aivot ja kognitio

Fyysisen aktiivisuuden suositusten mukaan kouluikäisten lasten tulisi olla fyysisesti aktiivinen vähintään tunti päivässä ja vähintään kohtuullisesti kuormittavalla tasolla eli siten, että hengitys ja sydämen syke kiihtyvät ja hiki nousee pintaan (76, 79). Vain noin puolet lapsista saavuttaa tämän fyysisen aktiivisuuden minimitavoitteen objektiivisten aktiivisuumittausten perusteella (13, 72). Lisäksi lapset ja nuoret viettävät suurimman osan ajastaan fyysisesti passiivisina (13, 72). Joidenkin tutkimusten mukaan myös kestävyysjuoksukunto (74), mutta ei maksimaalinen hapenottokyky (Vo2max) (21), on heikentynyt vuosikymmenten saatossa viitaten siihen, että juoksukunto on heikentynyt samalla kuin ylipainoisuus on lisääntynyt (60). Samoin on viitteitä motoristen taitojen heikentymisestä kolmenkymmenen vuoden ajanjaksolla (62).

InfgarfPA

Fyysisen aktiivisuuden kroonisista vaikutuksista aivoihin lapsuudessa ja nuoruudessa on vain muutama tutkimus. Hillmanin ym. (41) tutkimuksessa havaittiin yhdeksän kuukauden mittaisen liikuntaintervention, joka sisälsi viisi viikoittaista, keskimäärin 75 minuutin monipuolista liikuntatuntia, tehostavan aivojen aktiivisuutta sekä inhibitiota ja kognitiivista joustavuutta. Lisäksi samaisen intervention on havaittu parantavan työmuistia sekä siihen liittyvää neuraalista ärsykkeen esiintymiseen liittyvää sähköistä indikaattoria (46). Kahdeksan kuukauden intervention, joka sisälsi lähes päivittäisen, noin 40 minuutin liikuntatuokion, on havaittu parantavan valkoisen aineen eheyttä (64), aivojen lepotilassa mitattua synkronisaatiota (50) sekä aivojen aktivaatiota kognitiivisen tehtävän aikana (51) ylipainoisilla lapsilla. Myös 13-viikon, lähes päivittäisen 40-minuutin liikuntatuokion, sisältävän intervention on havaittu parantavan ylipainoisten etuotsalohkojen aktivaatiota kognitiivisen tehtävän aikana (16). Pitkään jatkuvan aktiivisuuden lisäksi yksittäisen liikuntakerran on havaittu useissa tutkimuksissa parantavan paitsi tarkkaavaisuutta ja keskittymiskykyä, myös tarkkavaisuuden neuraalista ERP-indikaattoria P3-amplitudia (40).

Tutkimuksissa on myös havaittu, että erilaiset liikuntainterventiot voivat parantaa lasten kognitiivisia toimintoja ja koulumenestystä (5, 24, 55, 57, 66), mutta sitä ei ole havaittu kaikissa interventiotutkimuksissa (2, 18, 31, 63). Samoin poikkileikkaustutkimuksissa fyysisen aktiivisuuden on havaittu olevan positiivisesti yhteydessä kognitioon ja koulumenestykseen (7, 66), mutta toisaalta osassa tutkimuksissa yhteyttä ei ole havaittu tai yhteys on ollut jopa negatiivinen (14, 17, 28, 54, 69).

Fyysisestä kunnosta kestävyyskunnon eri mittarit ovat eniten tutkittu osa-alue suhteessa aivojen toimintaan ja rakenteisiin. Suurimmassa osassa näistä tutkimuksista on havaittu, että maksimaalisen hapenottokyvyn mukaan (Vo2max*kg*min) ylimpään kolmannekseen kuuluvat lapset menestyvät paremmin tarkkaavaisuutta ja inhibitiota vaativissa testeissä ja että heillä on tehostunut neuraalinen aktivaatio testien aikana (49). Tällä tavoin määritetty kestävyyskunto on yhdistetty myös suurempiin tyvitumakkeiden (10, 11) ja hippokampusten tilavuuksiin (9) sekä pienempään harmaan aineen paksuuteen frontaali-, temporaali- ja okkipitaali-kuorella (12). Pienemmän harmaan aineen paksuuden on ajateltu olevan merkki kypsyneemmistä aivorakenteista.

Parempi kestävyyskunto on yhdistetty useissa (38), mutta ei kaikissa (19, 36, 42, 53, 56, 68), tutkimuksissa parempaan kognitiiviseen suoriutumiseen ja koulumenestykseen lapsilla ja nuorilla. Myös motoriset taidot on yhdistetty kognitioon ja koulumenestykseen (37) ja esimerkiksi omissa tutkimuksissamme liikuntataidoilla, mutta ei kestävyyskunnolla, on havaittu olevan positiivinen yhteys kognitioon (34) ja koulumenestykseen (36) suomalaisilla 6–8-vuotiailla lapsilla.

Fyysinen passiivisuus, erityisesti runsas television katselu, voi heikentää oppimistuloksia lapsilla (14, 75). Vaikka tietokonepelaamisella saattaa olla myönteisiä vaikutuksia tiettyihin kognitiivisiin toimintoihin kuten prosessointinopeuteen (20), runsaan pelaamisen on myös havaittu olevan yhteydessä heikompaan työmuistiin ja kognitiiviseen joustavuuteen lapsilla (70). Kaikki fyysisesti passiivinen aika ei kuitenkaan ole yhteydessä aivojen huonompaan terveyteen tai oppimiseen, sillä esimerkiksi lukeminen on yhdistetty parempaan koulumenestykseen lapsilla (35). Runsas ruutuaika on lisäksi yhdistetty suurempaan stressin, masennusoireiden ja heikon koulumenestyksen riskiin (77).

Ravitsemus, aivot ja kognitio

Maailmassa runsaasti tutkimuksia ravitsemuspuutosten, kuten raudanpuutosanemian tai aliravitsemuksen, negatiivisesta vaikutuksesta aivojen ja älyllisten toimintojen kehitykseen (73). Länsimaissa ruokaa useimmiten on yllin kyllin, joten radikaalit puutokset ovat melko harvinaisia ja ruokavalion laatu ennemmin kuin määrä, saattaa olla keskeisempi aivojen terveyteen vaikuttava tekijä. Terveillä kouluikäisillä lapsilla tutkimusta on kuitenkin vielä suhteellisen vähän. Suomessa vain harva lapsi syö suositusten mukaisesti ja suurin osa lapsista saa ruokavaliostaan liikaa tyydyttynyttä rasvaa ja sokeria (22) ja liian vähän D-vitamiinia (67).

Poikkileikkaustutkimuksissa on melko järjestelmällisesti havaittu, että parempi kokonaisruokavalion laatu mitattuna erilaisilla kokonaisruokavaliopisteillä (esim. Healthy Eating Index, välimeren ruokavalioindeksi) on yhteydessä parempiin kognitiivisiin toimintoihin lapsilla ja nuorilla (25, 30, 47). Myös kalan käyttö on yhdistetty parempiin kognitiivisiin toimintoihin teini-ikäisillä (85). Lisäksi tutkimukset jotka ovat tarkastelleet yksittäisiä ravinto-aineita, ovat tulleet siihen tulokseen, että runsaampi kuidun ja omega 3-rasvahappojen ja vähäisempi tyydyttyneen rasvan saanti saattavat edesauttaa oppimista ja kognitiivisten toimintojen kehittymistä (3, 4, 47). Yksittäisiä ruoka- ja ravintoaineita koskevissa tutkimuksissa pitää kuitenkin huomioida, että ruoka- ja ravintoaineet ovat usein yhteydessä toisiinsa ja niillä on usein myös yhdysvaikutuksia toistensa kanssa. Siksi kokonaisruokavalion tarkasteleminen on usein mielekästä ja kokonaisruokavalio kuvaa myös paremmin tavallista elämää.

 

Vegetables

Olemme myös Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimuksen aineistoon perustuvassa julkaisussamme havainneet, että itä-meren ruokavalio, joka sisältää runsaasti vihanneksia, marjoja, hedelmiä, kalaa ja täysjyväviljatuotteita ja vähän punaista lihaa oli yhteydessä 6–8-vuotiaiden lasten päättelykyyn (33). Itä-meren ruokavalion osatekijöistä erityisesti kasvisten syönnillä oli vahva yhteys päättelykykyyn. Havaitsimme myös, että hyvin vähäinen kalan ja runsas punaisen lihan syöminen olivat yhteydessä matalampiin pisteisiin päättelykykytestissä.

Muutamat aikaisemmat tutkimukset antavat viitteitä siitä, että kolmevuotiaana hyvälaatuinen ruokavalio, joka sisältää esimerkiksi vihanneksia, marjoja, hedelmiä ja pähkinöitä on yhteydessä parempaan koulumenestykseen 6–7-vuoden iässä (29). Samaisessa tutkimuksessa ”roskaruokavalio” kolmen vuoden iässä, joka sisälsi mm. makkaraa, hampurilaisia ja muita pikaruokia, sipsejä, karkkeja sekä virvoitusjuomia oli negatiivisesti yhteydessä koulumenestykseen. Australialaisessa tutkimuksessa ”länsimainen” ruokavalio, eli ruokavalio johon liittyi runsas pikaruuan, punaisen ja paljon prosessoidun lihan, virvoitusjuomien ym. käyttö, 14 vuoden iässä oli yhteydessä heikompaan reaktioaikaan ja huonompaan spatiaaliseen ongelmanratkaisuun 17 vuoden ikäisenä (58). Näissäkin tutkimuksissa heikkoutena on ravitsemuksen mittaaminen vain yhdessä aikapisteessä sekä varsinaisen intervention puute.

Tähän mennessä tiedossani on yksi pelkästään ruokavalioon keskittynyt kolmen kuukauden mittainen interventiotutkimus (71). Tässä tanskalaisessa tutkimuksessa muokattiin koulueväitä (Tanskassa ei ole varsinaista kouluruokaa) vastaamaan ns. pohjoismaista ruokavaliota (eli käytännössä Itä-meren ruokavalio). Koulussa tarjottiin interventioryhmälle suositusten mukainen välipala sekä lounas kun kontrolliryhmä jatkoi kotoa tuotujen eväiden syöntiä. Tutkimuksessa havaittiin, että kouluruokainterventiolla oli myönteinen vaikutus lukutaitoon, mutta ei matemaattisiin taitoihin tai keskittymiskykyyn.

Johtopäätökset

Lapsuuden elintavat vaikuttavat aivojen terveyteen, kognitiivisiin toimintoihin sekä oppimiseen. Vaikka tutkimusnäyttö ei kaikilta osin ole aivan yhtenäinen, aktiivinen elämäntapa (joka sisältää paitsi runsaasti aktiivista leikkiä ja pelejä, myös maltillisesti ruutuaikaa), terveellinen ruokavalio ja ylipainon välttäminen ovat lapsuudessakin keskeisiä keinoja tukea aivojen terveyttä.

Lähteet

1. Afzal A, S G. The Relationship between Obesity and Cognitive Performance in Children: A Longitudinal Study. Child. Obes. 2015;11(4):466–74.
2. Ahamed Y, Macdonald H, Reed K, Naylor P-J, Liu-Ambrose T, McKay H. School-based physical activity does not compromise children’s academic performance. Med. Sci. Sports Exerc. 2007;39(2):371–6.
3. Baym CL, Khan NA, Monti JM, et al. Dietary lipids are differentially associated with hippocampal-dependent relational memory in prepubescent children 1 – 4. 2014;1026–33.
4. Bazinet RP, Layé S. Polyunsaturated fatty acids and their metabolites in brain function and disease. Nat. Rev. Neurosci. 2014;15(12):771–85.
5. Best JR. Effects of physical activity on children’s executive function: Contributions of experimental research on aerobic exercise. Dev. Rev. 2010;30(4):331–51.
6. Bisset S, Foumier M, Fournier M, Pagani L, Janosz M. Predicting academic and cognitive outcomes from weight status trajectories during childhood. Int. J. Obes. (Lond). 2013;37(1):154–9.
7. Booth JN, Leary SD, Joinson C, et al. Associations between objectively measured physical activity and academic attainment in adolescents from a UK cohort.  Br. J. Sports Med. 2014;48(3):265–70.
8. Booth JN, Tomporowski PD, Boyle JME, et al. Obesity impairs academic attainment in adolescence: findings from ALSPAC, a UK cohort. Int. J. Obes. 2014;(July 2013):1–37.
9. Chaddock L, Erickson KI, Prakash RS, et al. A neuroimaging investigation of the association between aerobic fitness, hippocampal volume, and memory performance in preadolescent children. Brain Res. 2010;1358:172–83.
10. Chaddock L, Erickson KI, Prakash RS, et al. Basal ganglia volume is associated with aerobic fitness in preadolescent children. Dev. Neurosci. 2010;32(3):249–56.
11. Chaddock L, Hillman CH, Pontifex MB, Johnson CR, Raine LB, Kramer AF. Childhood aerobic fitness predicts cognitive performance one year later.  J. Sports Sci. 2012;30(5):421–30.
12. Chaddock-Heyman L, Erickson KI, Kienzler C, et al. The Role of Aerobic Fitness in Cortical Thickness and Mathematics Achievement in Preadolescent Children. PLoS One 2015;10(8):e0134115.
13. Colley R, Garriguet D, Janssen I, Craig C, Clarce J, Tremblay M. Physical activity of Canadian children and youth: accelometer results from the 2007-2009 Health Measures Survey. Heal. Reports 2011;22(82):15–22.
14. Corder K, Atkin AJ, Bamber DJ, et al. Revising on the run or studying on the sofa: prospective associations between physical activity, sedentary behaviour, and exam results in British adolescents [Internet]. Int. J. Behav. Nutr. Phys. Act. 2015;12(1):106.Available from: http://www.ijbnpa.org/content/12/1/106
15. Datar A, Sturm R, Magnabosco JL. Childhood overweight and academic performance: national study of kindergartners and first-graders. [Internet]. Obes. Res. 2004;12(1):58–68.Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14742843
16. Davis C, Tomporowski P, McDowell J, et al. Exercise improves executive function and achievement and alters brain activation in overweight children: a randomized controlled trial [Internet]. Heal. Psychol. 2011;30(1):91–8.[cited 2013 Apr 10 ] Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3057917/
17. Dijk ML Van, Groot RHM De, Savelberg HHCM, Acker F Van, Kirschner PA. The Association Between Objectively Measured Physical Activity and Academic Achievement in Dutch Adolescents : Findings From the GOALS Study. J. Sport Exerc. Psychol. 2014;36:460–73.
18. Dwyer T, Coonan W, Leitch D, Hetzel B, Baghurts R. An Investigation of the Effects of Daily Physical Activity on the Health of Primary School Students in South Australia. Int. J. Epidemiol. 1983;12(3):308–12.
19. Dwyer T, James F, Blizzard L, Lazarus R, Dean K. Relation of Academic Performance to Physical Activity and Fitness in Children. Pediatr. Exerc. Sci. 2001;13:225–37.
20. Dye M, Green C, Bavelier D. Increasing speed of processing with action video games [Internet]. Curr. Dir. Psychol. Sci. 2009;18(6):321–6.[cited 2014 Feb 14 ] Available from: http://cdp.sagepub.com/content/18/6/321.short
21. Eisenmann JC, Malina RM. Secular trend in peak oxygen consumption among United States youth in the 20th century. [Internet]. Am. J. Hum. Biol. 2002;14(6):699–706.[cited 2014 Jun 26 ] Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12400029
22. Eloranta a M, Lindi V, Schwab U, et al. Dietary factors and their associations with socioeconomic background in Finnish girls and boys 6-8 years of age: the PANIC Study. [Internet]. Eur. J. Clin. Nutr. 2011;65(11):1211–8.[cited 2014 Nov 6 ] Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21697818
23. Eloranta A-M, Lindi V, Schwab U, et al. Dietary factors associated with overweight and body adiposity in Finnish children aged 6-8 years: the PANIC Study. [Internet]. Int. J. Obes. 2012;36(7):950–5.[cited 2013 Mar 5 ] Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22665136
24. Ericsson I, Karlsson MK. Motor skills and school performance in children with daily physical education in school – a 9-year intervention study. [Internet]. Scand. J. Med. Sci. Sports 2012;1–6.[cited 2014 Feb 21 ] Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22487170
25. Esteban-Cornejo I, Izquierdo-Gomez R, Gómez-Martínez S, et al. Adherence to the Mediterranean diet and academic performance in youth: the UP&DOWN study [Internet]. Eur. J. Nutr. 2015;Available from: http://link.springer.com/10.1007/s00394-015-0927-9
26. Esteban-Cornejo I, Martinez-Gomez D, Gómez-Martínez S, et al. Inflammatory biomarkers and academic performance in youth. The UP&DOWN Study [Internet]. Brain. Behav. Immun. 2016;(2016):1–6.Available from: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0889159116300101
27. Esteban-Cornejo I, Tejero-González CM, Castro-Piñero J, et al. Independent and combined influence of neonatal and current body composition on academic performance in youth: The UP & DOWN Study. Pediatr. Obes. 2015;10:157–64.
28. Esteban-Cornejo I, Tejero-González CM, Martinez-Gomez D, et al. Objectively measured physical activity has a negative but weak association with academic performance in children and adolescents [Internet]. Acta Paediatr. 2014;103(11):e501–6.Available from: http://doi.wiley.com/10.1111/apa.12757
29. Feinstein L, Sabates R, Sorhaindo a, et al. Dietary patterns related to attainment in school: the importance of early eating patterns. [Internet]. J. Epidemiol. Community Health 2008;62(8):734–9.[cited 2014 Sep 27 ] Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18621960
30. Florence M, Asbridge M, Veugelers P. Diet Quality and Academic Performance. [Internet]. J. Sch. Health 2008;78(4):239–41.Available from: http://doi.wiley.com/10.1111/j.1746-1561.2008.00293.x
31. de Greeff JW, Hartman E, Mullender-Wijnsma MJ, Bosker RJ, Doolaard S, Visscher C. Long-term effects of physically active academic lessons on physical fitness and executive functions in primary school children [Internet]. Health Educ. Res. 2016;cyv102.Available from: http://www.her.oxfordjournals.org/lookup/doi/10.1093/her/cyv102
32. Haapala E, Lintu N, Väistö J, et al. Associations of Physical Performance and Adiposity with Cognition in Children. [Internet]. Med. Sci. Sport. Exerc. 2015;47(10):2166–74.Available from: http://content.wkhealth.com/linkback/openurl?sid=WKPTLP:landingpage&an=00005768-900000000-97794\nhttp://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:Associations+of+Physical+Performance+and+Adiposity+with+Cognition+in+Children#0
33. Haapala EA, Eloranta A-M, Venäläinen T, Schwab U, Lindi V, Lakka T. Associations of diet quality with cognition in children – The Physical Activity and Nutrition in Children Study. Br. J. Nutr. 2015;in press.
34. Haapala EA, Lintu N, Väistö J, et al. Associations of Physical Performance and Adiposity with Cognition in Children. Med. Sci. Sports Exerc. 2015;47(10):2166–74.
35. Haapala EA, Poikkeus A-M, Kukkonen-Harjula K, et al. Associations of Physical Activity and Sedentary Behavior with Academic Skills – A Follow-up Study among Primary School Children. PLoS One 2014;10:e107031.
36. Haapala EA, Poikkeus A-M, Tompuri T, et al. Associations of Motor and Cardiovascular Performance with Academic Skills in Children. [Internet]. Med. Sci. Sports Exerc. 2014;46(5):1016–24.[cited 2013 Oct 23 ] Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24126966
37. Haapala EA. Cardiorespiratory fitness and motor skills in relation to cognition and academic performance in children – A review. J. Hum. Kinet. 2013;36(1):55–68.
38. Haapala EA. Cardiorespiratory Fitness and Motor Skills in Relation to Cognition and Academic Performance in Children – A Review. J. Hum. Kinet. 2013;36(March):55–68.
39. Haug E, Rasmussen M, Samdal O, et al. Overweight in school-aged children and its relationship with democraphic and lifestyle factors: Results from the WHO-Collaborative Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) Study. Int. J. Public Health 2010;54(Suppl 2):167–79.
40. Hillman CH, Kamijo K, Scudder M. A review of chronic and acute physical activity participation on neuroelectric measures of brain health and cognition during childhood. [Internet]. Prev. Med. (Baltim). 2011;52 Suppl 1:S21–8.[cited 2013 Dec 30 ] Available from: http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=3094734&tool=pmcentrez&rendertype=abstract
41. Hillman CH, Pontifex MB, Castelli DM, et al. Effects of the FITKids Randomized Controlled Trial on Executive Control and Brain Function [Internet]. Pediatrics 2014;134(4):e1063–71.[cited 2014 Sep 30 ] Available from: http://pediatrics.aappublications.org/cgi/doi/10.1542/peds.2013-3219
42. Hogan M, Kiefer M, Kubesch S, Collins P, Kilmartin L, Brosnan M. The interactive effects of physical fitness and acute aerobic exercise on electrophysiological coherence and cognitive performance in adolescents. [Internet]. Exp. brain Res. 2013;229(1):85–96.[cited 2013 Dec 18 ] Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23743717
43. Kamijo K, Khan N a, Pontifex MB, et al. The relation of adiposity to cognitive control and scholastic achievement in preadolescent children. [Internet]. Obesity (Silver Spring). 2012;20(12):2406–11.[cited 2013 Jun 7 ] Available from: http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=3414677&tool=pmcentrez&rendertype=abstract
44. Kamijo K, Pontifex MB, Khan N a, et al. The association of childhood obesity to neuroelectric indices of inhibition. [Internet]. Psychophysiology 2012;49(10):1361–71.[cited 2013 Jun 7 ] Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22913478
45. Kamijo K, Pontifex MB, Khan N a, et al. The negative association of childhood obesity to cognitive control of action monitoring. [Internet]. Cereb. Cortex 2014;24(3):654–62.[cited 2014 Dec 9 ] Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23146965
46. Kamijo K, Pontifex MB, O’Leary KC, et al. The effects of an afterschool physical activity program on working memory in preadolescent children. [Internet]. Dev. Sci. 2011;14(5):1046–58.[cited 2013 Nov 8 ] Available from: http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=3177170&tool=pmcentrez&rendertype=abstract
47. Khan N a, Raine LB, Drollette ES, Scudder MR, Kramer AF, Hillman CH. Dietary Fiber Is Positively Associated with Cognitive Control among Prepubertal Children. [Internet]. J. Nutr. 2015;145(1):143–9.Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25527669
48. Khan N a., Baym CL, Monti JM, et al. Central Adiposity Is Negatively Associated with Hippocampal-Dependent Relational Memory among Overweight and Obese Children [Internet]. J. Pediatr. 2016;166:302–8.[cited 2014 Dec 2 ] Available from: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0022347614009536
49. Khan NA, Hillman C. The relation of childhood physical activity and aerobic fitness to brain function and cognition: a review. Pediatr. Exerc. Sci. 2014;
50. Krafft CE, Pierce JE, Schwarz NF, et al. An eight month randomized controlled exercise intervention alters resting state synchrony in overweight children. [Internet]. Neuroscience 2014;256:445–55.[cited 2014 Nov 3 ] Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24096138
51. Krafft CE, Schwarz NF, Chi L, et al. An 8-month randomized controlled exercise trial alters brain activation during cognitive tasks in overweight children. [Internet]. Obesity (Silver Spring). 2014;22(1):232–42.[cited 2014 Nov 10 ] Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23788510
52. Krukowski R a, West DS, Philyaw Perez A, Bursac Z, Phillips MM, Raczynski JM. Overweight children, weight-based teasing and academic performance. [Internet]. Int. J. Pediatr. Obes. 2009;4(4):274–80.[cited 2014 Feb 14 ] Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19922042
53. Kwak L, Kremers SPJ, Bergman P, Ruiz JR, Rizzo NS, Sjöström M. Associations between physical activity, fitness, and academic achievement. [Internet]. J. Pediatr. 2009;155(6):914–8.e1.[cited 2013 Mar 20 ] Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19643438
54. LeBlanc MM, Martin CK, Han H, et al. Adiposity and physical activity are not related to academic achievement in school-aged children. [Internet]. J. Dev. Behav. Pediatr. 2012;33(6):486–94.Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22617499
55. Mullender-Wijnsma MJ, Hartman E, de Greeff JW, Doolaard S, Bosker RJ, Visscher C. Physically Active Math and Language Lessons Improve Academic Achievement: A Cluster Randomized Controlled Trial. Pediatrics 2016;137(3):1–9.
56. Niederer I, Kriemler S, Gut J, et al. Relationship of aerobic fitness and motor skills with memory and attention in preschoolers (Ballabeina): a cross-sectional and longitudinal study. [Internet]. BMC Pediatr. 2011;11(1):34.[cited 2013 Aug 7 ] Available from: http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=3107157&tool=pmcentrez&rendertype=abstract
57. Niet van der AG, Smith J, Oosterland J, Scherder J, Hartman E, Visscher C. Effects of a cognitively demanding aerobic intervention during recess on children’s physical fitness and executive functioning. Pediatr. Exerc. Sci. 2015;1–44.
58. Nyaradi A, Foster JK, Hickling S, et al. Prospective associations between dietary patterns and cognitive performance during adolescence. [Internet]. J. Child Psychol. Psychiatry. 2014;55(9):1017–24.[cited 2014 Dec 1 ] Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24673485
59. Ogden CL, Carroll MD, Kit BK, Flegal KM. Prevalence of obesity and trends in body mass index among US children and adolescents, 1999-2010. [Internet]. JAMA 2012;307(5):483–90.[cited 2013 May 21 ] Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22253364
60. Olds TS, Ridley K, Tomkinson GR. Declines in aerobic fitness: are they only due to increasing fatness? [Internet]. Med. Sport Sci. 2007;50:226–40.[cited 2014 Mar 4 ] Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17387261
61. Reinert KRS, Po’e EK, Barkin SL. The relationship between executive function and obesity in children and adolescents: a systematic literature review. [Internet]. J. Obes. 2013;2013(2):820956.Available from: http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=3595670&tool=pmcentrez&rendertype=abstract
62. Runhaar J, Collard DCM, Singh a S, Kemper HCG, van Mechelen W, Chinapaw M. Motor fitness in Dutch youth: differences over a 26-year period (1980-2006). [Internet]. J. Sci. Med. Sport 2010;13(3):323–8.[cited 2014 Jan 30 ] Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19592305
63. Sallis J, McKenzie T, Kolody B, Lewis M, Marshall S, Rosengard P. Effects of health-related physical education on academic achievement: project SPARK. Res. Q. Exerc. Sport 1999;70(2):127–34.
64. Schaeffer DJ, Krafft CE, Schwarz NF, et al. An 8-month exercise intervention alters frontotemporal white matter integrity in overweight children. [Internet]. Psychophysiology 2014;[cited 2014 May 29 ] Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24797659
65. Scudder MR, Khan NA, Lambourne K, et al. Cognitive Control in Preadolescent Children With Risk Factors for Metabolic Syndrome. Heal. Psychol. 2015;34:243–52.
66. Singh A, Uijtdewilligen L, Twisk J, van Mechelen W, Chinapaw M. Physical Activity and Performance at School. A Systematic Review of the Literature Including a Methodological Quality Assessment. Arch. Pediatr. Adolesc. Med. 2012;166(1):49–55.
67. Soininen S, Eloranta A-M, Lindi V, et al. Determinants of serum 25-hydroxyvitamin D concentration in Finnish children: the Physical Activity and Nutrition in Children (PANIC) study [Internet]. Br. J. Nutr. 2016;25:1–12.Available from: http://www.journals.cambridge.org/abstract_S0007114515005292
68. Stroth S, Kubesch S, Dieterle K, Ruchsow M, Heim R, Kiefer M. Physical fitness, but not acute exercise modulates event-related potential indices for executive control in healthy adolescents. [Internet]. Brain Res. 2009;1269:114–24.[cited 2013 Dec 18 ] Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19285042
69. Syväoja HJ, Kantomaa MT, Ahonen T, Hakonen H, Kankaanpää A, Tammelin TH. Physical Activity, Sedentary Behavior, and Academic Performance in Finnish Children. [Internet]. Med. Sci. Sports Exerc. 2013;45(11):2098–104.[cited 2013 May 8 ] Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23591292
70. Syväoja HJ, Tammelin TH, Ahonen T, Kankaanpää A, Kantomaa MT. The associations of objectively measured physical activity and sedentary time with cognitive functions in school-aged children. [Internet]. PLoS One 2014;9(7):e103559.[cited 2014 Aug 5 ] Available from: http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=4111611&tool=pmcentrez&rendertype=abstract
71. Sørensen LB, Dyssegaard CB, Damsgaard CT, et al. The effects of Nordic school meals on concentration and school performance in 8- to 11-year-old children in the OPUS School Meal Study: a cluster-randomised, controlled, cross-over trial [Internet]. Br. J. Nutr. 2015;113(08):1280–91.Available from: http://www.journals.cambridge.org/abstract_S0007114515000033
72. Tammelin T, Aira A, Kulmala J, Kallio J, Kantomaa M, Valtonen M. Suomalaislasten fyysinen aktiivisuus – tavoitteena vähemmän istumista ja enemmän liikunta [Internet]. Suom. Lääkäril. 2014;69(14):1871–6.[cited 2014 Aug 4 ] Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18949660
73. Taras H. Nutrition and student performance at school. [Internet]. J. Sch. Health 2005;75(6):199–213.Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16014126
74. Tomkinson G, Olds T. Secular changes in pediatric aerobic fitness test performance: The global picture. Med. Sport Sci. 2007;50:46–66.
75. Tremblay MS, LeBlanc AG, Kho ME, et al. Systematic review of sedentary behaviour and health indicators in school-aged children and youth. [Internet]. Int. J. Behav. Nutr. Phys. Act. 2011;8(1):98.[cited 2013 Feb 28 ] Available from: http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=3186735&tool=pmcentrez&rendertype=abstract
76. Tremblay MS, Warburton DER, Janssen I, et al. New Canadian physical activity guidelines. [Internet]. Appl. Physiol. Nutr. Metab. 2011;36(1):36–46; 47–58.[cited 2013 May 24 ] Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21326376
77. Trinh L, Wong B, Faulkner GE. The independent and interactive associations of screen time and physical activity on mental health, school connectedness and academic achievement among a population-based sample of youth. J. Can. Acad. Child Adolesc. Psychiatry 2015;24(1):17–24.
78. Wijnhoven TM, van Raaij JM, Spinelli A, et al. WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative: body mass index and level of overweight among 6-9-year-old children from school year 2007/2008 to school year 2009/2010. [Internet]. BMC Public Health 2014;14(1):806.[cited 2014 Aug 18 ] Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25099430
79. World Health Organization. Global Recommendations on Physical Activity for Health. Geneve: 2010.57
80. Vuorela N, Saha M-T, Salo M. Prevalence of overweight and obesity in 5- and 12-year-old Finnish children in 1986 and 2006. [Internet]. Acta Paediatr. 2009;98(3):507–12.[cited 2014 Mar 4 ] Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18983437
81. Yates KF, Sweat V, Yau PL, Turchiano MM, Convit A. Impact of metabolic syndrome on cognition and brain: a selected review of the literature. [Internet]. Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. 2012;32(9):2060–7.[cited 2014 Jan 23 ] Available from: http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=3442257&tool=pmcentrez&rendertype=abstract
82. Yau PL, Castro MG, Tagani A, Tsui WH, Convit A. Obesity and metabolic syndrome and functional and structural brain impairments in adolescence. [Internet]. Pediatrics 2012;130(4):e856–64.[cited 2013 Mar 2 ] Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22945407
83. Yau PL, Javier DC, Ryan CM, et al. Preliminary evidence for brain complications in obese adolescents with type 2 diabetes mellitus. Diabetologia 2010;53(11):2298–306.
84. Yau PL, Kang EH, Javier DC, Convit A. Preliminary evidence of cognitive and brain abnormalities in uncomplicated adolescent obesity. Obesity 2014;22(8):1865–71.
85. Åberg M a I, Åberg N, Brisman J, Sundberg R, Winkvist A, Torén K. Fish intake of Swedish male adolescents is a predictor of cognitive performance. Acta Paediatr. Int. J. Paediatr. 2009;98:555–60.

 

Mainokset